วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

...กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนของพวกเราด้วยความยินดีครับ...
ทำไมต้องเรียนรู้คณิตศาสตร์
.....คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์  ทำให้มนษย์มีความคิดสร้างสรรค์   คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  ช่วยให้คาดการณ์  วางแผน  ตัอสินใจ  แก้ปัญหา  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้  คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์  เทรโนโลยี  และศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต  ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น